O mnie


dr hab. Tadeusz Klementewicz,
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego


WYKAZ PUBLIKACJI
A. Monografie i rozprawy:
1. Argumentacje polityczne. Język i techniki, COM SNP UW, Warszawa 1986, ss.231.
2. Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa, COM SNP UW, Warszawa 1991, ss. 131 (wspólnie z A. M. Falińskim).
3. Spór o model metodologiczny nauki o polityce, ISP PAN, Warszawa1991, ss. 179.
4. Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2010, ss. 340 (drugie wydanie w roku 2011 ss.354).
5. Politycy i technokraci. Kierowanie w państwie i w systemie światowym: między teorią a ideologią, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, ss.136 (wspólnie z K. Pielińskim).
6. Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2013, ss. 505.
B. Artykuły w pracach zbiorowych:
7. Uzasadnienie działania jako wskaźnik jego racjonalności, (w:) W. Morawski (red.): Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna, PWN, Warszawa 1979, ss. 153-167.
8. Wypowiedzi polityczne. Metody analizy języka polityki, (w:) J. P. Gieorgica (red.) Wybór tekstów do studiowania teorii polityki, COM SNP UW, Warszawa 1981, t I, ss. 223-237.
9. Kategoria „moralności” w nauce o stosunkach międzynarodowych, tamże, t II, ss. 75-83.
10. O racjonalności decyzji politycznej, (w:) A. Bodnar, W. J. Szczepański (red.) Decyzje polityczne w systemach społecznych, PWN, Warszawa 1987, ss. 48-62.
11. Dyrektywa wyjaśniania integralnego w zastosowaniu do działań i procesów politycznych, (w:) J. Wróblewski (red.) Prawo i polityka, PWN, Warszawa 1988, ss. 321-332.
12. Wprowadzenie : w stronę politologii historycznej, (w:) T. Klementewicz (red.) Ciagłość i zmiana w życiu politycznym, COM SNP UW, Warszawa1988, ss. 5-12.
13. Zmiany sytuacji politycznej: dialektyka konieczności i przypadku w polityce, tamże, ss. 36-66.
14. Procedury i dyrektywy badawcze politologicznej analizy sytuacyjnej, tamże, ss. 153-166.
15. Zastosowania pojęcia „sytuacja polityczna” w wyjaśnianiu działań i procesów politycznych, tamże, ss. 199-218.
16. Systematyzacja racjonalnego wyjaśniania działań politycznych, (w:) K. Opałek (red.) Elementy teorii polityki, PWN, Warszawa 1989, ss.128-144.
2
17. Normy moralne a działania podmiotów polityki na przykładzie współżycia międzynarodowego, tamże, ss. 212-216.
18. Proces podejmowania decyzji politycznych, tamże, ss. 212-216.
19. Oblicza elektyzmu. Teorie średniego rządu w badaniach politologicznych, (w:) T. Klementewicz (red.) Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 109-214.
20. Spór o status metodologiczny starej- nowej dyscypliny. Nauka o polityce a „nauki polityczne, tamże, ss. 75-93. (współautor- F. Ryszka).
-przepracowana wersja tłumaczona na język rosyjski pt. Diskussija o metodologiczeskom statusie staroj-nowoj discipliny. Nauka o politykie a politiczeskije nauki.,(w:) T. Bodio, P. S. Romanow (red.) Polskaja politologija w 70-80 gody. Sbornik obzorow. Moskwa, 1991.
21. Dzieje polityczne: kondominium historii politycznej i nauki o polityce, (w:) J. Baszkiewicz (red.) Historia, prawo, polityka, PWN, Warszawa 1990, ss. 130-139.
22. Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa. Idee przewodnie, (w:) J. Hausner, T. Klementewicz (red.) Łagodna agonia realnego socjalizmu, ISP PAN, Warszawa, 1991, ss. 28-46.
- angielska wersja: Situational Analysis of the Politicial Life of Society. Guiding Principles, (in:) J. Hausner, T. Klementewicz (red.): An Easy Agony of the Real Socialism. Political Mechanisms of the Social Life in Poland of 1980`s, ISP PAN, Warsaw1992.
23. Ekonomiczne uwarunkowania demokratycznego przewrotu w Polsce. Próba wyjaśnienia modelowego, tamże, ss. 299-325.
- angielska wersja : Ekonomic Aspects of the Democratic Break in Poland. An Attempt at the Model Explanation, tamże.
24. Potoczne a teoretyczne pojęcie polityki, (w:) M. Szyszkowska (red.) Interpretacje polityki, Warszawa, ISP PAN, 1991, ss. 7-17.
25. Empiryczne badanie polityki a filozofia polityki, (w:) M. Szyszkowska (red.) Elementy filozofii i polityki, Oficyna Naukowa, Warszawa1992, ss. 67-90.
26. Na biegunie polityki. Kto wart wolności według Ernesta Hemingwaya, (w:) Literatura i filozofia polityki, pod red. M. Szyszkowskiej, ISP PAN, Warszawa1996, ss. 15-30.
27. Polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych (w:) L. Zacher (red.): Społeczeństwo a ryzyko, Warszawa-Katowice 1994, ss.157-167.
3
28. Głosowanie życiem. Polityka między genetycznym a kulturowym zaprogramowaniem, (w:) Historia – Idee - Polityka. Księga dedykowana Prof. Janowi Baszkiewiczowi, PWN, Warszawa 1995, ss. 344-353.
29. Gdzie silna demokracja, tam mocna politologia? Nauka o polityce lat 90. Problemy adaptacji do nowego ładu ustrojowego, (w:) K. Krzysztofek (red.) Kultura- aksjologia- polityka. Wzajemne sprzężenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995, ss. 113-120.
30. Mądry politolog po szkodzie polityka. O praktycznej funkcji nauki o polityce, (w:) T. Klementewicz (red.) Trudna sztuka polityki: szanse, ryzyko, błąd, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, ss. 162-187.
31. Problem syntezy badań nad PRL, (w:) M. Szylko-Skoczny, J. Adamowski (red.) Polskie przemiany lat 90, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, ss. 65-70.
32. Polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych, (w:) B. Kaczmarek (red.) Metafory polityki, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa, 2001, ss. 97-107.
33. Historia nie osądzi. Z problemów wartościowania jakości przywódców politycznych, (w:) red. T. Bodio, Przywództwo polityczne, Warszawa, 2001. Seria wydawnicza Studia Politologiczne, ss.176-191.
34. Teoria polityki w praktyce badawczej, (w:) Współczesne teorie polityki, Seria wydawnicza Studia Politologiczne, Warszawa, 2004.
35. Historia alternatywna jako inspiracja dla przewidywań ładu społecznego ( z doświadczeń polskiej transformacji), (w:) Dylematy polskiej transformacji, J. Błuszkowski (red.), Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2007, s.45-60.
36. Co po transformacji? Polska między centrum a peryferiami, (w:) Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych, M. Chałubiński ( red.) Pułtusk 2008, ss.121-138.
37. Bogactwo czy bezpieczeństwo narodów? Refleksje metateoretyczne inspirowane książką R. Skarzyńskiego Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych, (w:) Wybrane problemy współczesnej polityki: aspekty teoretyczne i empiryczne, K. Czerewacz (red.) , Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s.70-80.
38. Państwo narodowe czy cywilizacja światowa? Przywództwo globalne jako główny problem stosunków międzynarodowych, (w:) Wybrane problemy globalnej i regionalnej współpracy międzynarodowej, E. Kużelewska, K. Stefanowicz (red), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 132-146.
39. Jak badać społeczeństwa postkomunistyczne po transformacji? Strategia problemowa, (w:) Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka, M. Chałubiński (red.), Pułtusk 2010, ss. 9-38.
40. Antropologiczne i socjologiczne przesłanki teorii polityki, (w:) Czym jest teoria w politologii, Z. Blok (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss.94-106.
41. Królowa humanistyki? Metateoretyczny dylemat nauki o stosunkach międzynarodowych – państwo narodowe czy cywilizacja światowa, indywidualizm czy holizm, (w:) Wokół teorii
4
stosunków międzynarodowych, W. Mich, J. Nowak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss.257-285.
42. Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej), (w:) Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, ss.387-414 (artykuł publikowany również w Przeglądzie Strategicznym 2012, nr 1, s.13-34.
43. Dyscyplina nie obowiązuje. Politologia w strukturze wiedzy o systemie światowym w fazie transnacjonalizacji, (w:) Od teorii do praktyki politycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 21-36.
44. Polityka w kominiarce. Paradoks neoliberalnej depolityzacji: zawodny rynek, niesprawne państwo, (w:)Paradoksy polityki 2, J. Ziółkowski (red), Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2013, ss.83-94.
45. Politolog w labiryncie paradygmatów-pułapki eklektyzmu, (w:)Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 31-43.
C. Artykuły w czasopismach:
46. O racjonalności decyzji politycznej, Studia Nauk Politycznych, nr 6, 1979, ss. 121-134.
47. Organizacja semantyczna wypowiedzi uzasadniających wypowiedzi polityczne, Studia Nauk Politycznych, nr 6, 1981, ss. 119-142.
48. Z perswazyjnej funkcji języka polityki, Studia Nauk Politycznych, nr 5, 1983, ss. 109-136.
49. Techniki argumentacji politycznej, Studia Nauk Politycznych, nr 5, 1983, ss. 107-130.
- angielska wersja: Arumentative Function of the Political Language, Polish Political Science, vol. XV, ss. 89-108.
50. Model wyjaśniania działań politycznych, Studia Nauk Politycznych, nr 2, 1986, ss. 121-139.
51. Rola komizmu słownego i środków językowo-stylistycznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych, Warszawa, Wyd. UW, nr 11, ss. 37-60.
52. Pojęcie sytuacji politycznej a rodzaje wyjaśniania, Studia Nauk Politycznych, nr 3, 1987, ss. 91-111.
53. Analiza sytuacyjna w nauce o polityce. Wiedza ogólna i historyczna a badanie otwartych procesów politycznych, Studia Nauk Politycznych, nr 5, 1988, ss. 85-105.
54. Polish Political Science in the 1980s-on the Road to theoretical Maturity, Polish Political Science, vol. XIX, 1989, ss. 103-131.
55. Model teoretyczny i historyczny rozkładu i upadku realnego socjalizmu, Państwo i Kultura Polityka , vol. 3, 1991, ss. 37-52.
5
56. Politologia tradycyjna versus politologia teoretyczna. W poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce. Studia Polityczne, nr 1, 1992, Wyd. ISP PAN.
57. Status metodologiczny nauki o stosunkach międzynarodowych, Studia Polityczne, 1994, nr 44, ss. 22.
58. Metametodologiczne dylematy politologa (Co zmienia globalizacja w funkcjach poznawczych teorii polityki), Studia Nauk Politycznych 2004, zeszyt 1, ss.39-45.
59. Teoria polityki w praktyce badawczej, Studia Politologiczne 2004, vol. 8, ss.234-260.
60. Metateoretyczne dylematy politologa - w poszukiwaniu strategii badań, Studia Politologiczne, vol.14, 2009, ss.13-33.
61. Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, Studia Politologiczne 2010, vol. 17, ss.35-62.
62. Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej), Przegląd Strategiczny 2012, nr 1, ss. 13-34.
63. Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy, e-Politikon nr 5/2013.
64. Dekonspiracja globalnego lewiatana. W poszukiwaniu paradygmatu badania neoliberalnej globalizacji, e-Politkon nr8/2013
D. Publikacje o charakterze dydaktycznym:
65. Decyzje polityczne jako przedmiot badania nauki o polityce, (w:) J.P. Gieorgica (red.): Wprowadzenie do teorii polityki, COM SNP UW, Warszawa1982, t. IV, ss. 48-75.
66. Działania polityczne: charakterystyka, funkcje, wyjaśnienie, tamże, ss. 76-102.
67. Działania polityczne i ich determinanty, (w:) A. Bodnar (red.) Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN, 1984, ss. 160-170.
68. Funkcjonowanie współczesnych systemów politycznych w ujęciu porównawczym, tamże, ss. 234-251.
69. Decyzje i działania polityczne, (w:) A. Bodnar (red.) Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN, 1988, ss. 164-184.
70. Polityka i jej poznanie, (w:) S. Filipowicz (red.): Homo politicus. Wstęp do nauki o polityce. Wydawnictwa ”Czasopisma Wojskowe”, Warszawa 1993, ss.8-33.
71. Dynamika życia politycznego - strategia analiz, (w:) Socjologia polityki, L. Zacher (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, ss. 21.
E. Pozostałe publikacje
72. Wstęp, (w:) T. Klementewicz (red.): Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej, COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 5-7.
73. Polemika: Gdzie leży politologiczny Sevres w Polsce, Studia Nauk Politycznych, nr 4-6, 1990, ss. 276-283. (wspólnie z A.M. Falińskim).
74. Poradnik manipulatora: środki językowe, Edukacja Polityczna, vol. I, 1983, ss. 247-269.
6
75. Przekaz-odbiór-edukacja (Czy należy się bać jednookiego cyklopa?), Wywiad z Tomaszem Goban-Klasem, Edukacja Polityczna, vol. II, ss. 289-298.
76. Introductory Remarks, (w:) J. Hausner, T. Klementewicz (eds): An Easy Agony of the Real Socialism. Political Mechanisms of the Social Life in Poland of 1980`s, ISP PAN, Warsaw1992 (wspólnie z J. Hausnerem).
77. Hasła do 6. tomowej encyklopedii PWN (od 1 do 4 str. każde): polityka nauka o polityce, władza, kultura polityczna, rewolucja, pluralizm, sowietologia, neokorporacjonizm.
78. Recenzja książki R. Skarzyńskiego, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego co polityczne. Warszawa 1992 zamieszczona w „Studiach Politycznych” 1994, nr 4, ss. 4.
79. Recenzja książki S. Bielenia, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010, Stosunki Międzynarodowe- International Relations 2011, t.43, nr 1-2, ss.323-332.
80. Hasła: alternatywa rozwojowa, prognozowanie w polityce, sytuacja polityczna, zamieszczone w Leksykonie pojęć politycznych, pod red. M. Karwata, J. Ziółkowskiego, Dom Wyd. Elipsa Warszawa 2013.
F. Raporty i ekspertyzy:
81. (z A. Bodnarem i A.M. Falińskim). Mechanizmy polityczne życia społecznego (teoria i praktyka). Zarys programu badań w 1.1986-1990. Maszynopis powielony w COM SNP UW, Warszawa 1986, ss. 63.
82. (ci sami autorzy). Raport Roczny-1986 z realizacji resortowego programu badań podstawowych R.P.III.45: Mechanizmy polityczne życia społecznego, COM SNP UW, Warszawa 1987, ss. 71.
83. (ci sami autorzy). Raport Roczny-1987, COM SNP UW, Warszawa 1988, ss. 90.
84. (ci sami autorzy). Raport Roczny-1988, COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 85.
85. (wspólnie A.M. Falińskim). Raport Roczny-1989, COM SNP UW, Warszawa 1990, ss. 102.
86. (wspólnie A.M. Falińskim). Raport Roczny-1990, COM SNP UW, Warszawa 1991, ss. 90.
87. (wspólnie A.M. Falińskim i J. Hausnerem). Raport Końcowy z realizacji resortowego programu badań podstawowych R.P.III.45: Mechanizmy polityczne życia społecznego (teoria i praktyka),COM SNP UW, Warszawa 1991, ss. 179.
G. Redakcja i koordynacja naukowa prac zbiorowych:
88. Ciągłość i zmiana w życiu politycznym, COM SNP UW, Warszawa 1988, ss. 198- redakcja naukowa.
7
89. Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej, COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 161. - redakcja naukowa.
90. Łagodna agonia realnego socjalizmu, ISP PAN, Warszawa 1991, ss. 399. – współredakcja z J. Hausnerem.
91. An Easy Agony of the Real Socjalizm. Political Mechanisms of the Social Life in Poland of 1980`s, ISP PAN, Warsaw 1992 - współredakcja z J. Hausnerem.
92. Prawo i polityka. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. K. Opałkowi, PWN, Warszawa 1988 - koordynacja naukowa.
93. Elementy teorii polityki, K. Opałek (red.) PWN, Warszawa 1989 - koordynacja naukowa.
93. Szanse-ryzyko-błąd. Trudna sztuka polityki, Dom Wyd. Elipsa. Warszawa 1996 - redaktor tomu.
94. Współczesne teorie polityki- od logiki do retoryki, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2004, która ukazała się jako monograficzny numer Studiów Politologicznych – redakcja naukowa tomu.
H. Wybrane referaty na konferencje naukowe:
95. W stronę politologii historycznej. Pomocnicze materiały naukowe na doroczne konferencje wrześniowe politologów. Warszawa, COM SNP UW, 1988, ss. 19.
96. Politicial dialogues: linguistic means of persuasion and manipulation, Maszynopis powielony, Vien 1987, ss. 31. (wspólnie z R. Żelichowskim).
97. Polish Sience of Politics in the 1980s - its present state and perspectives for the future. XVI IPSA World Congress, Washington, 1998, ss. 36. (tłm. na j. rosyjski).
98. Political Science as Self-Defence, (wspólnie z A. M. Falińskim). Referat na miedzynarodową konferencje: Political consciousness and civic education during transformation of the system, Warsaw, November 30-December 3, 1992.
99. Kultura polityczna a świadomość metodologiczna politologii lat 90. Sesja PTNP „Kultura – aksjologia - polityka”. Radziejowice 25-27 listopada 1993. Opublikowany w książce pod tym samym tytułem pod redakcją K. Krzysztofka (Toruń 1995).
100. Polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych. Referat na interdyscyplinarna konferencje: Aspekty ryzyka-ekologiczne, społeczne, polityczne. Cieszyn 23-25 czerwca 1994. Opublikowany w książce pod tym samym tytułem pod redakcja L. Zachera (Katowice 1994).
101. Problem syntezy badań nad PRL. Referat na konferencje „Polskie przemiany lat 90-tych”. Warszawa, 1-2 XII 1994, opublikowany w książce Polskie przemiany lat 90-tych. (red.): M. Szyszko-Skoczny, J. Adamski, Warszawa, 1996.
8
102. Społeczeństwo-naród-państwo w dobie globalizacji. Międzynarodowa konferencja naukowa: Wartości- Przemiany- Tożsamość. Kulturowe i ekonomiczne aspekty procesów transformacji w Europie Środkowo- Wschodniej. Białystok, 22 listopada 2004.
103. Historia alternatywna jako inspiracja dla przewidywań ładu społecznego. Dylematy polskiej transformacji. Konferencja Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, listopad 2007.
104. Co po transformacji? Polska między centrum a peryferiami. Transformacje w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Konferencja międzynarodowa Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Pułtusk 7-8 październik 2008.
105. Metateoretyczne dylematy politologa. W poszukiwaniu strategii badań społeczeństw poskomunistycznych. Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22 września 2009.
106. Strategia problemowa w analizie procesu transformacji systemowej. Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Konferencja międzynarodowa Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Pułtusk 7-8 październik 2009.
107. Przywództwo globalne jako główny problem współczesnych stosunków międzynarodowych. Wschód- Zachód we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Konferencja zorganizowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu Białostockiego. Augustów 20-22 października 2009.
108. Życie polityczne społeczeństwa: kondominium historii i politologii. Politologia-młodsza siostra historii? Konferencja naukowa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Warszawa 20 listopada 2009.
109. Politolog w labiryncie paradygmatów- pułapki eklektyzmu. Konferencja międzynarodowa Wydziału Nauk Politycznych I Stosunków Międzynarodowych „Podejścia badawcze i metodologie”. Kraków 16-17 września 2010.
110. Ogólna teoria polityki a historyczne i aspektowe teorie polityki. Ogólnopolska konferencja naukowa ”Czym jest teoria w politologii”, zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, 12 maja 2010.
111. Politolog w labiryncie paradygmatów - pułapki eklektyzmu. Ogólnopolska konferencja naukowa „Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce”, zorganizowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Kraków 16-17 wrzesień 2010.
112. Pluralizm versus autarkia we współczesnej politologii. Konferencja naukowa Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej „Paradygmaty badań we współczesnej politologii”. Białystok 14 grudnia 2010.
113. Między indywidualizmem a holizmem. Strategie badania cywilizacji światowej. Ogólnopolska konferencja naukowa „Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii”, organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 10-11 maja 2011.
114. Telemeledemokracja. Polityka między potęgą pieniądza a siła głosów. Konferencja Ośrodka Analiz Politologicznych UW „Wojna polsko-polska w mediach. Problemy dyskursu politycznego”, Warszawa czerwiec 2011.
115, Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej: między dziejami ludzkości a dziejami państw i narodów. Ogólnopolska konferencja PTSM „Poza oblężoną twierdzą. Interdyscyplinarność w nauce o stosunkach międzynarodowych”, Poznań 23 listopada 2011.