O mnie


Ważniejsze publikacje

Spór o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym kraju (argumenty Trockiego, Stalina, ujęcie

leninowski), Warszawa 1988

Rozpad realnego socjalizmu a interesy warstwy zarządzającej, „Dziś” 1991, nr 2

Kilka uwag w sprawie interpretacji polityki, w: „Pokolenia Kultura Polityka. Księga Jubileuszowa na

65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego”, Warszawa 1999

Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, w: T. Bodio /red./ Przywództwo polityczne,

„Studia Politologiczne”, 2001, nr 5

Polityka jako proces artykulacji interesów, w: „Metafory polityki”, Warszawa 2001

Politics and Power, Polish Political Science Yearbook 2001

Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001

Wartości w polityce a problem definiowania znaczeń i przemocy symbolicznej, w: E.M.Marciniak,

T.Mołdawa, K.A.Wojtaszczyk, "Etyka i polityka", Warszawa 2001

Polityka jako proces organizacji życia społecznego oraz Polityka – problem władzy czy problem

własności, w:”Metafory polityki 2”, Warszawa 2003

Własność jako przesłanka władzy, w: „Metafory polityki 2, Warszawa 2003

Polityka a władza. Kryzys paradygmatu?, w: T. Klementewicz /red./ "Współczesne teorie polityki – od

logiki do retoryki", Studia Politologiczne, 2004, nr 8

Kultura polityczna a kultura organizacyjna, Rocznik Nauk Politycznych WSH Pułtusk, 2005

Postkomunizm jako polityka, w: „Metafory polityki 3”, Warszawa 2005

Redakcja naukowa Metafor polityki, Warszawa 2001, Metafor polityki 2, Warszawa 2003, Metafor

polityki 3, Warszawa 2005, Metafor polityki 4, Warszawa 2013

O paradoksalnej potrzebie silnego państwa polskiego, w: M. Karwat „Paradoksy polityki”, Warszawa

2006

W poszukiwaniu sił motorycznych i hegemona transformacji – kilka roboczych spostrzeżeń, w: J.

Błuszkowski /red./ Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2008

Wartości i interesy. Kilka uwag o tożsamości lewicy, Studia Politologiczne, INP UW, vol. 14, Warszawa

2009

„Politologia organizacji”? „Organizatologia” polityki? Polityka w świecie organizacji i organizacyjny

sens polityki a ich badanie, Studia Politologiczne, INP UW, 2010

Zarządzanie jako metafora polityki, w: "Metafory polityki 4", Warszawa 2013

Leksykon pojęć politycznych pod red. Mirosława Karwata i Jacka Ziółkowskiego – autor wielu haseł

Redakcja naukowa wraz z Mirosławem Karwatem Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej,

Studia Politologiczne vol. 37, Warszawa 2015

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem 1979). Doktor nauk humanistycznych (1988).

 

Praca zawodowa – główne miejsce pracy

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych UW od 1979 roku, obecnie na stanowisku docenta w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki.

W latach 1991 – 1999 równolegle dyrektor Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie.

 

Zainteresowania badawcze:

Socjologia i teoria polityki, socjologia władzy, socjologia i teoria organizacji, teoria rozwoju społecznego, strukturalne przesłanki monopolizacji władzy, mechanizmy i uwarunkowania procesów transformacji systemowej

 

Dydaktyka

Aktualnie - teoria polityki, socjologia organizacji, organizacja i zarządzanie, metafory polityki, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej /Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW/, politologia organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie ryzykiem politycznym, strategie polityczne; wcześniej m.in. socjologia ogólna, socjologia stosunków politycznych, socjologia władzy, socjotechnika, zasady działania organizacji społecznych


Wyróżnienia
M.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego, Złota Odznaka SZSP, kilkakrotnie nagrody Rektora UW, nagrody za prace badawcze m.in. „Myśli Marksistowskiej” za pracę doktorską

Pozauczelniana aktywność zawodowa, społeczna i polityczna
W przeszłości aktywna działalność polityczna i społeczna w ZHP, ZMS, SZSP i PZPR. Byłem m.in. drużynowym 144 MDH im. Janka Bytnara w Komorowie, komendantem Szczepu HSPS przy L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, przewodniczącym Komisji Szkoleń Zarządu Stołecznego SZSP, przewodniczącym, Rady Okręgowej SZP w Warszawie /1980 – 1982/, przewodniczącym Komisji Młodzieżowej KW PZPR w Warszawie, pracowałem w Biurze Prac KC Kancelarii Sekretariatu KC, byłem też w końcowych miesiącach istnienia PZPR kierownikiem Wydziału Młodzieży, Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych, byłem delegatem na ostatni Zjazd PZPR i członkiem założycielem oraz członkiem Rady Krajowej SdRP. Od powstania SLD nie należę do partii politycznych.

Kierowałem Międzynarodową Szkołą Menedżerów w latach 1991 – 1999, byłem członkiem Rady Nadzorczej KGHM „Polska Miedź” S.A. w latach 1994-1998 i 2001-2004 (przewodniczący Rady), członkiem Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej (1997-1999). Trudnię się niekiedy działalnością ekspercką w zakresie problemów organizacji i zarządzania oraz analizy procesów politycznych, w tym na użytek struktur państwowych i partyjnych, szkoleniami z podstaw zarządzania, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, władzy i kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą. Redagowałem kilkadziesiąt publikacji dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu organizacji i zarządzania /m.in. w ramach projektu TESSA realizowanego w Międzynarodowej Szkole Menedżerów/, opracowywałem wiele programów szkoleniowych w zakresie zarządzania, kierowałem realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich /PHARE/.

Zajmuję się niekiedy publicystyką polityczną i działalnością popularyzatorską: artykuły w prasie, udział w audycjach radiowych i TV.
Byłem członkiem Rady Programowej Centrum Politycznych Analiz kierowanego przez prof. Janusza Reykowskiego i Komitetu Programowego lewicowego dwumiesięcznika idei „Forum Klubowe”. Jestem członkiem Rady Naukowej „Studiów Krytycznych”, współpracowałem z Zespołem Parlamentarnym "Społeczeństwo FAIR".